Thursday, March 21, 2013

ONDEH-ONDEH


Keledik berwarna ungu 200 g
 tepung pulut 200 g
 deng mian fen 1+ ½ tbsp
wen shui 180 ml
ye tang 140 qie xiao kuai
gan ye si + yi dian garam yu xian kusus 200 fen zhong bei yong  

No comments:

Post a Comment